Privacy Policy

Privacy Policy

 Introduction

The Medico-Legal Alliance (“MLA”) has created this privacy policy to demonstrate its commitment to privacy.

A user can access our website and utilise a number of our services without providing any information at all. However, to access all pages and to use all opt-in services, user provide basic contact and other information. We do not provide this information to any third party.

MLA does not follow a user’s browsing path outside of the website.

Forms / Opt-ins:

If users wish to contact the MLA regarding services, they must enter personal information. Services that currently require some form of sign up include:

 • Registering
 • Contacting us
 • Online application forms

The information collected when a user contacts MLA regarding a service can include an e-mail address and name.

If a user does not wish to continue to receive communications from the MLA after he or she has registered, he or she should notify the MLA and the communications will be discontinued.

The MLA recognises its responsibility in respect of managing any personal data and is committed to protecting and preserving privacy through fulfilling the duties associated with the Data Protection Act and the General Data Protection Regulation (“GDPR”).

 

Cookies:

MLA’s website uses uses “cookies”, which are text files placed on your computer to help the website analyse how visitors use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) may be transmitted to and stored by the service providers engaged by the MLA to create and run its website.

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by service providers.

 

Automatically Logged Information:

The MLA may use your IP address, log user agents and referring address to help diagnose problems with our server, to administer our website and to identify unique users. Your IP address is also used to gather broad demographic information. We do not provide our log file data to any third party.

 

Data Protection Commissioner:

Further information on your data privacy rights are available on the website of the Data Protection Commissioner.

http://www.dataprotection.ie/docs/A-guide-to-your-rights-Plain-English-Version/r/858.htm

 

Electronic Mail:

The MLA periodically sends promotional e-mail to its subscribers about services and products offered by the MLA. You can opt out of promotional e-mails any time by letting us know you wish to be removed from our mailing list.

 

External Links:

MLA’s site contains links to other sites. MLA is not responsible for the privacy practices or the content of such websites.

 

Security:

This site has security measures in place to protect the loss, misuse, and alteration of the information under our control. Unfortunately, no data transmission over the internet can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while the MLA strives to protect personal information, MLA cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to the MLA and users do so at their own risk.

 

Rights of the Individual

According to the legislation and the GDPR individuals have the following fundamental rights in respect of the personal data held about them:

 1. The right to have access to personal data and information pertaining specifically to them.
 2. The right to correct mistakes recognised in those data or that information.
 3. The right to request that those data or that information be destroyed (the right to be forgotten).
 4. The right to refuse direct marketing.
 5. The right to block the processing of their personal data.
 6. The right to transfer personal data.

MLA will adhere to the requirements of the legislation and GDPR in every way, in accordance with the organisation’s resources and duties.

 

Requests for access

In accordance with the above rights an individual has the right to request personal data and information kept on them to check the information and lawfulness of the processing of the information. Under GDPR they have the right:

 • To seek confirmation that their personal data are being processed
 • To gain access to their personal data
 • To seek other information as set out in the legislation and the GDPR

These are the steps to be taken in respect of requests to the organisation for access:

 • Any application for access to information will be sent to info@medicolegal.ie, marked for the attention of the Data Protection Officer.
 • The application will be answered as soon as possible and within a month at the latest.
 • To comply with the law, the information can only be revealed to the applicant or to a person authorised to obtain the information. For this reason, identity must be confirmed for the applicant or their representative. These persons can apply for access to apply for access to personal data:
  • The individual to whom the personal data apply
  • A representative of the individual to whom the personal data apply
  • A person appointed by a court of law
  • A law enforcement agency

Appropriate steps must be taken to confirm the applicant’s identity before any work on the application is started. MLA will request a time extension of two months to the above deadline if they believe that the application is complex or multifaceted. The other provisions of GDPR and the legislation will be relevant if it is deemed that the application is without grounds or excessive.

 

Complaints

The regulation and act set out rules on how organisations should collect and use information and the MLA is committed to adhere to those rules, in proportion with the scale of their resources and their duties. But if an individual believes that the MLA has not handled their personal data in accordance with the act, they can complain to the Data Protection Officer at info@medicolegal.ie

An individual can complain also if they are not satisfied with the way in which their application for access has been dealt with. Usually they will receive an answer within 20 working days after the MLA has received the complaint.

After this step, and if they are still dissatisfied, the individual can request that the Data Protection Commissioner assess whether the MLA is fulfilling the act in respect of personal data.

Polasaí Príobháideachais

Réamhrá

Tá an ráiteas príobháideachais seo leagtha amach ag an Medico-Legal Alliance (“MLA”) mar léiriú ar a thiomantas don phríobháideachas.

Is féidir le cuairteoir an suíomh gréasáin againn a rochtain agus roinnt de na seirbhísí a úsáid gan aon eolas a thabhairt.  Ar an lámh eile, áfach, chun gach leathanach a rochtain agus úsáid a bhaint as seirbhísí ar líne nó seirbhísí iarrtha ní mór do gach úsáideoir buneolas teagmhála agus déimeagrafach a sholáthar.  Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile.

Ní leanann an MLA cosán brabhsála aon úsáideora taobh amuigh dár suíomhanna gréasáin féin.

Foirmeacha / Seirbhísí Iarrtha:

Más mian le húsáideoirí teagmháil a dhéanamh leis an MLA maidir le seirbhísí, ní mór dóibh sonraí pearsanta a iontráil.  Is iad na seirbhísí dá bhfuil sonraí pearsanta ag teastáil:

 • Clárú linn
 • Teagmháil
 • Foirmeacha iarratais ar líne

De ghnáth is seoladh ríomhphoist agus ainm an t-eolas atá ag teastáil má dhéanann úsáideoir teagmháil leis an MLA maidir le seirbhísí.

Mura bhfuil fonn ar úsáideoir leanúint de bheith ag fáil ríomhphost ón MLA tar éis dó / di clárú, ní gá ach é sin a chur in iúl agus ní leanfar den teagmháil.

Aithníonn an MLA an fhreagracht atá air maidir le bainistiú aon sonraí pearsanta agus tá sé tiomanta do phríobháideachas a chosaint agus a chaomhnú trí na dualgais a bhaineann leis an Acht um Chosaint Sonraí agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (“RGCS”) a chomhlíonadh.

 

Fianáin

Baineann an suíomh atá ag MLA úsáid as fianáin, ar comhaid téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire le cuidiú leis an suíomh anailís a dhéanamh ar an gcaoi a mbaineann cuairteoirí úsáid as an suíomh. Cuirtear an t-eolas faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh (do sheoladh IP san áireamh) ar aghaidh chuig dóibh siúd a sholathraíonn séirbhisí don MLA.

Is féidir leat diúltú fianáin a úsáid trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Ní mór cuimhneamh, áfach, go bhfuil seans ann nach mbeidh ar do chumas úsáid a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an tsuímh má roghnaíonn tú na socruithe seo. Is ionann úsáid a bhaint as an suíomh seo agus cead a thabhairt faisnéis a phróiseáil.

 

Eolas Uathlogáilte

Úsáideann MLA do sheoladh IP, do ghníomhairí úsáideora logála UA agus do sheoladh tagarthach chun chuidiú diagnóis a dhéanamh ar dheacrachtaí a bhaineann leis an fhreastalaí ag MLA, chun an suíomh gréasáin a riar agus chun úsáideoirí uathúla a aithint.  Baintear úsáid as do sheoladh IP chomh maith chun eolas ginearálta deimeagrafach a bhailiú.  Ní chuireann muid an t-eolas sin ar fáil d’aon dream eile.

 

Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann

Tá tuilleadh eolais faoi do chearta maidir le príobháideachas sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin An Choimisinéara Chosanta Sonraí.

http://www.dataprotection.ie/docs/A-guide-to-your-rights-Plain-English-Version/r/858.htm

 

Ríomhphost

Ó am go chéile úsáideann MLA seoltaí ríomhphoist a bailíodh ó fhoirmeacha ar líne chun eolas a chur amach.  Is féidir cur in iúl ar gach foirm gur mian leat tuilleadh eolais de ríomhphost ón MLA.

 

Naisc Sheachtracha

Tá naisc le suíomhanna eile ar fáil ar an suíomh MLA.  Níl MLA freagrach as cleachtais phríobháideachais ná as ábhar na suíomhanna seo.

 

Slándáil

Tá bearta slándála i bhfeidhm ag suíomh MLA mar chosaint ar chailliúint, mhí-úsáid agus athrú eolais atá faoinár gcúram.  Faraor, ní féidir aon ráthaíocht a thabhairt go mbeidh sonraí a sheoltar ar an idirlíon 100% slán.  Dá bhrí sin, cé go ndéanaimid gach dícheall lena chinntiú go mbeidh do shonraí pearsanta slán, ní féidir leis an MLA aon dearbhú ná ráthaíocht a thabhairt maidir le slándáil aon eolais. Ar do phriacal féin atá sé.

 

Cearta an Duine Aonair

De réir na reachtaíochta agus an RGCS tá na bunchearta seo ag daoine aonair maidir leis na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil maidir leo:

 1. An ceart rochtain a bheith acu ar shonraí pearsanta agus eolas a bhaineann go sonrach leo.
 2. An ceart botúin a aithnítear sna sonraí nó san eolas sin a cheartú.
 3. An ceart a iarraidh na sonraí nó an t-eolas sin a scrios (an ceart go ndéanfar dearmaid orthu)
 4. An ceart diúltú do mhargaíocht dhíreach
 5. An ceart bac a chur ar phróiseáil a sonraí pearsanta
 6. An ceart sonraí pearsanta a aistriú

Cloífidh an MLA le riachtanais na reachtaíochta agus an RGCS i ngach slí, i gcomhréir le hacmhainn agus dualgais na heagraíochta.

 

Iarratais rochtana

De réir na gceart thuas tá an ceart ag duine aonair rochtain a iarraidh ar shonraí pearsanta agus eolas a choinnítear orthu leis an eolas a sheiceáil agus dlíthiúlacht phróiseáil an eolais a chinntiú. Faoin RGCS tá an ceart acu:

 • Deimhniú a lorg go bhfuil sonraí pearsanta acu á bpróiseáil
 • Rochtain a fháil ar a sonraí pearsanta
 • Eolas eile a lorg de réir mar a leagtar amach san reachtaíocht agus in RGCS

Seo na céimeanna atá le glacadh maidir le hiarratais rochtana chuig an eagraíocht:

 • Seolfar aon iarratas maidir le rochtain ar eolas chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí i scríbhinn ag an seoladh info@medicolegal.ie
 • Tabharfar freagra ar an iarratas chomh tapa agus is féidir agus faoi mhí ar a dhéanaí.
 • Le bheith ag cloí leis an dlí, is chuig an iarratasóir amháin nó duine údaraithe leis an eolas a fháil is féidir an t-eolas a nochtadh. Ar an gcúis seo, caithfear deimhniú aitheantais a dhéanamh maidir leis an iarratasóir nó maidir leis an ionadaí atá acu. Is féidir leis na daoine seo iarratas a dhéanamh maidir le rochtain a fháil ar shonraí pearsanta:
  • An duine aonair lena mbaineann na sonraí pearsanta
  • Ionadaí de chuid an duine aonair lena mbaineann na sonraí pearsanta
  • Duine ceaptha ag cúirt dlí
  • Gníomhaireachtaí um fheidhmiú an dlí

Caithfear céimeanna cuí a ghlacadh le haitheantas an iarratasóra a dheimhniú sula dtosófar ar aon obair maidir leis an iarratas. Iarrfaidh MLA síneadh ama dhá mhí ar an sprioc thuas má mheasann siad go bhfuil an t-iarratas casta nó ilghnéitheach. Tá forálacha eile an RGCS agus na reachtaíochta ábhartha má mheastar go bhfuil iarratas gan bhunús nó thar fóir.

 

Gearáin

Leagann an rialachán agus an t-acht rialacha síos maidir le conas is cóir d’eagraíochtaí eolas a bhailiú agus a úsáid agus tá fonn ar an MLA cloí leis na rialacha sin, i gcomhréir le scála na n-acmhainní atá ag an eagraíocht agus na freagrachtaí atá orthu. Ach má mheasann duine aonair nár láimhseáil MLA a sonraí pearsanta de réir an achta, is féidir leo gearáin a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí ag info@medicolegal.ie

Is féidir le duine aonair gearán a dhéanamh freisin mura bhfuil siad sásta leis an mbealach ar pléadh lena n-iarratas rochtana. De ghnáth gheobhaidh siad freagra faoi 20 lá oibre tar éis don MLA an gearán a fháil.

I ndiaidh na céime seo, agus má tá siad fós míshásta, is féidir le duine aonair iarraidh ar An Coimisiún Cosanta Sonraí áireamh a dhéanamh maidir le conas mar atá ag an MLA ag comhlíonadh an achta i dtaca lena sonraí pearsanta.